فهرست بستن
برگزاری کارگاه روش تدریس بومی سازی عربی و تبادل تجربیات آموزشی با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (رسالت )
کارگاه هم افزایی و بررسی نکات چالشی کتب عربی دوره اول با دبیران عربی ناحیه ۱
کارگاه هم افزایی با دبیران ناحیه۲ و بررسی نکات چالشی کتب عربی دوره اول
نشست سرگروههای آموزشی متوسطه اول با مدیر کل آموزش متوسطه وزارت ، جناب آقای دکتر یزدانی و معاونت آموزش متوسطه استان جناب آقای سالاری
برگزاری کارگاه حضوری روشها و فنون تدریس و طراحی سؤال استاندارد عربی برای دبیران عربی( نو معلمان ، دبیران چند مهارتی ، خرید خدمات ، ماده ۲۸ ) در قطب سیستان
previous arrow
next arrow
 
 
 

کتب درسی

المعاجم فیلم بودجه و بارم‌بندی متضاد ، مترادف و جمع های مکسر راهنمای تدریس معلم

برنامه عملیاتی استانی